עתונות

מחיר למשתכן בשוהם: זכאי סדרה א' בתגובה חריפה לבג"ץ

טוענים: "אימוץ עמדת העותרים בעת הנוכחית, באופן שיפגע בסיכויי הזכייה של המשיבים בהגרלות שוהם, יהווה הפרה של הבטחה שלטונית מחייבת" ■ מזהירים כי קבלת העתירה של זכאי סדרה ב' תגרום לקריסת תוכנית מחיר למשתכן כולה

02.11.17 | אורי חודי


העתירה לבג"ץ שהגישו זכאי סדרה ב' בני המקום בתוכנית מחיר למשתכן ביישוב שוהם ממשיכה לייצר עוד תגובות ומחלוקות. לאחר שזכאי סדרה ב' סירבו למחוק את העתירה ומבקשים להמתין להחלטת בית המשפט - מעבירים היום (ה') זכאי סדרה א' בני המקום ביישוב תגובה משלהם לבית המשפט, במסגרתה הם תוקפים את העתירה שהוגשה ודורשים למחוק אותה לאלתר.

מדובר בתגובה לבית המשפט שמוגשת הבוקר על-ידי 66 זכאי סדרה א' בני היישוב באמצעות עורכי הדין מנחם אברמוביץ, אלינור שטרק וזוהר אילן ממשרד המבורגר עברון ושות'. בין היתר טוענים זכאי סדרה א' כי קבלת העתירה תהווה הפרה של הבטחה שלטונית, ומזהירים מפני מצב בו אימוץ טענות העותרים על-ידי בית המשפט יוביל ל"מדרון חלקלק" שעשוי לגרום לקריסת תוכנית מחיר למשתכן כולה.

"עתירה זו משקפת ניסיון פסול של קומץ אנשים, שמרביתם הצטרפו ממש לאחרונה לתוכנית מחיר למשתכן, לעקוף תור ארוך הכולל עשרות רבות של זכאים, ובהם המשיבים, ולהקנות לעצמם עדיפות. זאת, באופן העומד בניגוד לתכליתה הראויה והחשובה של התוכנית, המונהגת בשקיפות ותוך הקפדה על כללי השתתפות ברורים ונאותים, שהיו ידועים לציבור מיום ההכרזה על התוכנית במתכונתה הנוכחית, כבר בחודש אוגוסט 2016", כך נפתחת התגובה המפורטת של זכאי סדרה א' בני המקום לבית המשפט הכוללת 27 עמודים.

"העותרים הם 'שחקנים חדשים', קרי כאלה שהצטרפו לתוכנית בעת האחרונה, וממילא לא סמכו ידיהם עליה. למעשה, חלקם, כפי שעולה מעיון בנספח א' לעתירה, הצטרפו לתוכנית רק לאחר שנפתחו כבר ההגרלות נשוא העתירה... ובד-בבד עם הצטרפותם מיהרו לתקוף את תנאיה, שהיו ידועים כאמור זמן רב קודם לכן.

"מהעתירה עולה בבירור כי העותרים סבורים כי התוכנית אליה הצטרפו זה עתה היא תוכנית שנועדה לספק להם אפשרות נקודתית לרכוש דירה בהנחה ביישוב שוהם לפי דרישה, במילים אחרות, לא תוכנית מחיר למשתכן כתוכנית רחבת-היקף המונהגת ברמה הלאומית עם יעדים ברורים, הכול כמבואר להלן - אלא תוכנית "דירה בשוהם כבקשתך, לפי הזמנתך".

זכאי סדרה א' טוענים נחרצות כי "דינו של ניסיון עקיפה פסול זה להידחות מכל וכל", ומסבירים כי קבלת העתירה של בני המקום מסדרה ב' לא תביא לשוויון בין הזכאים אלא תגרום לתוצאה הפוכה: "קבלת העתירה לא תתקן פגיעה בשוויון, אלא תגרום לפגיעה כזו. זאת משום שבאמצעות העתירה, מבקשים העותרים ליצור, יש מאין, 'קבוצת ייחוס' חדשה במסגרת התוכנית, ולהחיל עליה כללים חדשים, בהתעלם מהשונות הרלוונטית שבין העותרים לבין הזכאים להשתתף בהגרלות נשוא העתירה - שונות המתבטאת, בין היתר בעצם הזכאות להירשם לתוכנית מלכתחילה, במשך המתנתם והשתתפותם הפעילה של הנרשמים לאורך זמן בתוכנית, כמו גם מתכליותיה כתוכנית לאומית.

"למעשה, העותרים אף מרחיקים לכת ומבקשים לקבל כבני מקום עדיפות על פני כלל זכאי סדרה א' - דבר שלא ייתכן. קבלת העתירה תסב נזק חמור לכלל משתתפי התוכנית, ובראש ובראשונה בבני המקום מסדרה א', אשר בהגרלות אלה אמורים היו ליהנות מסיכויי זכייה מוגדלים, כיאה למעמדם כבני מקום, כפי שהוגדר על-פי כללי התוכנית".

זכאי סדרה א' בני המקום אף מפרטים בתשובתם לבית המשפט את מצבם שיורע במקרה שהעתירה תתקבל: " מרבית המשיבים בענייננו השתתפו עד כה בעשרות הגרלות שנערכו במסגרת התוכנית, לגבי יישובים רבים בארץ (מרביתן כאלה שבהן לא נהנו מהעדיפות המוקנית ל"בני מקום"), אולם חרף כך, הם עדיין לא הצליחו לממש את זכאותם במסגרת התוכנית. ההגרלות נשוא העתירה גילמו עבור המשיבים סיכויי זכייה גבוהים, אשר ייפגעו באופן משמעותי (לפי ההערכה, מכ-88% סיכויי זכייה, לכ-27% סיכויי זכייה), אם וככל שתתקבל העתירה".

עוד טוענים המשיבים כי לא רק שלא זכו בהגרלות קודמות, אלא גם ביטלו השתתפות בהגרלות אחרות, כדי לא לפגוע בסיכוי לזכות בהגרלה בשוהם ברגע שנודע כי זו תתקיים: "חלקם של המשיבים ביטלו עד למועד הגשת העתירה זכייה קודמת ביישוב אחר, בשים לב לסיכויים הגבוהים, ועל-מנת שיוכלו להשתתף בהגרלות שוהם. למותר לציין כי פעולה זו נעשתה על-ידם בלב כבד, ורק לאחר שקלול זהיר של מלוא הנתונים הרלוונטיים, כפי שהופיעו במסגרת הפרסומים הרשמיים של התוכנית".

במקביל, זכאי סדרה א' בני המקום תוקפים גם את מועד הגשת העתירה על-ידי זכאי סדרה ב' בני המקום וטוענים כי כללי התוכנית היו ידועים מראש, כמו גם החלוקה לסדרות והיקף יחידות הדיור ביישוב שישווקו ויוגרלו מאוחר יותר במסגרת מחיר למשתכן, ולכן כותבים לבית המשפט שהעתירה הוגשה בשיהוי: "לבוא כעת, לאחר שחלפה שנה ממועד פרסום החלוקה לסדרות, שנה לאחר שנודע לעותרים כי לא יתאפשר להם לקחת חלק בהגרלה הנוכחית, ולבקש לשנות את תנאי ההגרלה, כך שסיכויי הזכייה בהגרלה ישתנו לבלי היכר ביחס לכלל זכאי סדרה א' ולמשיבים בפרט, הוא ניסיון פסול וחסר תום-לב שיש לדחותו על הסף" כך בתשובה לבית המשפט.

כאמור, זכאי סדרה א' בני המקום בשוהם גם מסבירים בתשובתם לבית המשפט כי הטענה של זכאי סדרה ב' בני המקום על פגיעה בשוויון בין זכאי שתי הסדרות בני המקום אינה נכונה, וכותבים כי "ההבחנה שנערכה בין בני המקום מסדרה א', לבין העותרים כבני מקום מסדרה ב', היא הבחנה ראויה ורלוונטית בשים לב לתכליות התוכנית, ואין בה משום פגיעה בעיקרון השוויון. דווקא עמדת העותרים משקפת אי-שוויון וניסיון ליצור 'תת-קבוצה' מועדפת בניגוד להוראות התוכנית".

זכאי סדרה א' אף פונים לבית המשפט וטוענים כי תוכנית מחיר למשתכן והכללים שנקבעו במסגרתה מהווים הבטחה מינהלית, וכי קבלת העתירה על-ידי בית המשפט עשויה להוביל לפגיעה באמון הציבור. "הוראות אלה מהוות מצג והבטחה שלטונית מחייבת, בהיותן מפורשות וברורות, הן ניתנו על-ידי בעל סמכות מתוך כוונה ליצור נפקות משפטית, לרשות יכולת חוקית לקיים את ההבטחה, ואין צידוק חוקי לשנותה או לבטלה. אימוץ עמדת העותרים בעת הנוכחית, באופן שיפגע בסיכויי הזכייה של המשיבים בהגרלות שוהם, יהווה למעשה הפרה של הבטחה שלטונית מחייבת, שהמשיבים הסתמכו עליה וכלכלו את צעדיהם בהתאם לה. הפגיעה באמון הציבור במערכת השלטונית ובתוכנית מחיר למשתכן בפרט תהיה פגיעה אנושה שהשלכותיה יהדהדו על כלל המשתתפים בתוכנית, מכאן והלאה".

בסיום מסמך התשובה כותבים המשיבים זכאי סדרה א' בני המקום בשוהם לבית המשפט כי " אין בעתירה דבר וחצי דבר, והיא משקפת ניסיון פסול, הלוקה בשיהוי כבד, לחתור תחת תכליות תוכנית מחיר למשתכן, כל זאת על-מנת לזכות בהנחה נקודתית בפרויקט נדל"ן המבוקש על-ידי העותרים".

המשיבים אף מזהירים את בית המשפט מפני השלכה רחבת-היקף של קבלת העתירה על תוכנית מחיר למשתכן כולה: "קבלת העתירה תגרום למדרון חלקלק, אשר צפוי לגרום לקריסת התוכנית, אשר החלוקה לסדרות מהווה נדבך מרכזי בה וסוד הצלחתה. הגרלות שוהם צריכות אפוא להתקיים בכל ההקדם, תוך שמירת זכויותיהם של המשיבים שהסתמכו על הוראות התוכנית והתקנון וסיכויי הזכייה שנצפו להם בטרם הוגשה העתירה. לאור כל האמור, בית המשפט הנכבד יתבקש להורות על דחיית העתירה (על הצו המבוקש בה) ולחייב את העותרים בהוצאות המשיבים בקשר להגשתה של התגובה דנא, בשיעורן הריאלי".

תקדים מסוכן: ההגרלה של תוכנית 'מחיר למשתכן' בשוהם בוטלה

נזכיר כי תשובת זכאי סדרה א' מגיעה לאחר שזכאי סדרה ב' כבר הגיבו מספר פעמים לבית המשפט לאחר הגשת העתירה. בשבועות האחרונים העתירה האמורה, שהוגשה על-ידי עו"ד אפי מיכאלי, כבר גרמה לשינוי ההגרלה הגדולה, כאשר היישוב שוהם הוסר ממנה. בנוסף, העתירה גרמה גם להשפעה רחבה יותר כאשר המדינה פתחה מחדש את ההרשמה להגרלה הגדולה, מה שגורם לעיכוב בתוצאות ההגרלה לציבור הזכאים הכללי בשאר הייישובים.

במקביל, העתירה הנקודתית שהוגשה על-ידי תושבי שוהם אומנם מתייחסת רק ליישוב עצמו, אולם היא בעלת משמעות רחבה לכלל זכאי מחיר למשתכן. כפי שנחשף ב"גלובס", העתירה גרמה לכך שגם בערים אחרות עולים עכשיו קולות לשינוי כללי ההגרלה והחלוקה לסדרות.

עוד נזכיר כי עמדת המדינה היא שהקפאת ההגרלה בשוהם צריכה להוביל למחיקת העתירה, אולם זכאי סדרה ב' בני המקום ממשיכים לסרב לכך. מועד דיון בעתירה טרם נקבע. 

במקביל לתשובה שנשלחה לבית המשפט, זכאי סדרה א' בני המקום משוהם ביקשו להוסיף כי "המדינה, באמצעות ח"כ רועי פולקמן, עבדו ועובדים קשה על-מנת בכל זאת ולמעלה מן הצורך למצוא פתרון נוסף לסדרה ב' באמצעות ממגרשים הפנויים נוספים בשכונה כ"א, או באמצעות הגדלת מספר הדירות במגרשים הקיימים, אך לצערנו כל הבטחה שניתנה - לרבות ההבטחה ל-90 יחידות לבני המקום לסדרה ב', אשר מעמיד את סיכויי הזכייה שלהם על-פי ההערכות על אותם סיכויים באם תתקבל העתירה כפי שהיא (ללא הגדלת מספר הדירות) - אינה מספקת אותם.

"חשוב לנו לציין כי בסדרה ב' נמנים חברים, שכנים ומשפחה קרובה, ואנו מקווים מאוד כי לבסוף יימצא להם פתרון הולם שלא על חשבוננו, אך העתירה שלהם, להערכתנו, עתידה להידחות בבג"ץ, מכיוון שטענותיה אינן מחזיקות מים, והחשש הוא שבמקרה שיינתן פסק הדין, הסיכוי שיימצא להם פתרון הוא אפסי. אנחנו רוצים להודות למשרדי השיכון והאוצר על הפעלת תוכנית למשתכן, ואנחנו בטוחים כי לבסוף יהיה ניתן לקטוף את התוצר, שהוא דירה הולמת, ומשבר הדיור ייפתר".